Usługi

Oferujemy Państwu szeroki zakres usług doradztwa podatkowego  i gospodarczego. Jeśli pojawią się inne tematy, które wybiegają poza ten zakres, a przy których Państwo życzą sobie wsparcia –wówczas też jesteśmy obok Państwa – godni zaufania i kompetentni.

OGÓLNE USŁUGI

Doradztwo podatkowe  

DORADZTWO PRAWNOPODATKOWE

 • doradztwo w bieżących sprawach podatkowych  
 • ceny transferowe
 • pomoc przy zakładaniu lub przekształcaniu przedsiębiorstw
 • doradztwo przy zakupie przedsiębiorstwa; wsparcie przy badaniach Due Diligence
 • reprezentacja klienta przed organami podatkowymi 

PROWADZENIE I PRZEGLĄD KSIĄG RACHUNKOWYCH

 • prowadzenie, przegląd ksiąg rachunkowych 
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów  i rozchodów 
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych 
 • obliczanie podatków i sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)
 • przygotowywanie dokumentów dla Narodowego Banku Polskiego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Urzędu Statystycznego
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych 
 • nadzór nad księgami rachunkowymi 
 • zewnętrzny controlling 
 • przegląd ksiąg rachunkowych  
 • porządkowanie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej 
 • opracowywanie zasad i polityki rachunkowości

KADRY I PŁACE

 • przygotowywanie umów z pracownikami
 • prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej oraz akt osobowych pracowników
 • naliczanie wynagrodzeń, podatków, składek ZUS
 • naliczanie zasiłków chorobowych
 • sporządzanie zeznań, deklaracji (np. PIT 11, PIT – 4R ) 
 • ustalanie diet i ekwiwalentów dla pracowników
 • prowadzenie ewidencji urlopów 
 • delegowanie pracowników
 • płatności z naszego konta bankowego lub subkonta utworzonego wyłącznie do współpracy z Państwem – dla szczególnych pracowników, członków Zarządu, Rad Nadzorczych

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Anochin, Roters & Kollegen sp. z o.o. posiada licencję na prowadzenie badań sprawozdań finansowych i została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, którą prowadzi Krajowa Rada Biegłych Rewidentów w Warszawie pod numerem 3708. Badanie i przegląd sprawozdań finansowych przeprowadzają osobiście biegli rewidenci, którzy mają wieloletnie doświadczenie w badaniu spółek o różnych profilach działalności. 

Badanie planu przekształcenia
Polski Kodeks Spółek Handlowych nakazuje, aby plan połączenia, przekształcenia lub podziału przedsiębiorstw został zbadany przez biegłego rewidenta.